image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dưng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
Lượt xem: 108


Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống cực kỳ quý báu của dân tộc ta, được hun đúc trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước; là một trong những bài học lớn của cách mạng nước ta. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức, là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
      

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên có vai trò rất quan trọng trong việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo nên sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, là cầu nối, giúp người dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Những năm qua, các cấp Mặt trận trong huyện đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, tuyên truyền, vận động, tổ chức và hướng dẫn các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua, lao động sản xuất, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường liên kết và mở rộng sản xuất kinh doanh, tạo thêm việc làm cho người lao động… góp phần giữ vững tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện, văn hoá - xã hội có bước phát triển, quốc phòng - an ninh được củng cố, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, chính trị ổn định, đoàn kết giữa các tôn giáo được thực hiện tốt hơn. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” dần đi vào chiều sâu. Các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo từ thiện, thực hiện chính sách xã hội, hoạt động văn hoá, chăm lo sự nghiệp giáo dục, bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn được đông đảo các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là nhiệm vụ trọng tâm được Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên quan tâm chú trọng: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân; tổ chức lấy ý kiến nhân dân tham gia vào dự thảo báo cáo Đại hội Đảng các cấp, đóng góp ý kiến với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú để cấp ủy, tổ chức đảng các cấp xem xét, bồi dưỡng, kết nạp; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các đợt bầu cử Trưởng thôn, khu dân cư. Hướng dẫn Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cơ sở trực tiếp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm và tổng hợp ý kiến tham gia với Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm các chức vụ chủ chốt do Hội đồng nhân dân xã, thị trấn bầu; tổ chức tốt các buổi tiếp xúc Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp với cử tri trước và sau các kỳ họp. Phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hơn 30 buổi tiếp xúc, đối thoại với nhân dân cho trên 5.000 lượt cán bộ và nhân dân tham dự, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất của nhân dân góp phần ổn định tình hình tại địa phương.
              

Thực hiện chức năng giám sát, Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã hướng dẫn chỉ đạo kiện toàn Ban Thanh tra nhân dân kiêm Ban giám sát đầu tư của cộng đồng với tổng số 216 thành viên. Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Mặt trận cơ sở triển khai thực hiện Quyết định số 217 và số 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, từng bước xây dựng kế hoạch giám sát những công việc cụ thể, thiết thực liên quan đến quyền và lợi ích của nhân dân. Phối hợp tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời phát hiện và hòa giải những mâu thuẫn trong nội bộ gia đình, dòng họ, xóm thôn, nhằm ổn định tình hình, tạo niềm tin, sự đồng thuận cao trong nhân dân.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc, chức việc và đồng bào giáo dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước “sống tốt đời - đẹp đạo”, thực hiện đoàn kết lương - giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. 

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong thời gian tới các cấp Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và nghiêm túc thực hiện tư tưởng “Dân là gốc”, thực sự phát huy quyền làm chủ trong nhân dân, muốn làm được như vậy thì cán bộ, đảng viên phải “Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “Nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”... mọi quyết sách trên cơ sở lợi ích của dân tộc, lợi ích của nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hai là, tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, đa dạng hóa các hình thức tập hợp vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân trong khối Đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về vai trò, vị trí của Mặt trận Tổ quốc. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo hướng dẫn của Mặt trận Tổ quốc cấp trên. Tiếp tục thực hiện tốt việc người đứng đầu cấp ủy và chính quyền thường xuyên tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân. Thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, trong tuyển dụng, bổ nhiệm cán bộ.

Ba là, tăng cường củng cố tổ chức, đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; chăm lo củng cố công tác tổ chức, cán bộ Mặt trận xã, thị trấn và Ban công tác Mặt trận ở thôn, khu dân cư. Đổi mới nội dung phương thức hoạt động, chú trọng nâng cao tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động, bám sát kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hướng dẫn của Mặt trận cấp trên để triển khai thực hiện; khắc phục tính chung chung, hình thức; làm tốt việc xây dựng các mô hình, sự việc cụ thể.

Bốn là, phối hợp với các tổ chức trong hệ thống chính trị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, đấu tranh phòng chống quan liêu, tham nhũng theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, thực hiện quy chế dân chủ và chế độ dân chủ trực tiếp, dân chủ thực sự. Vận động nhân dân tham gia ý kiến xây dựng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giám sát hoạt động của các đại biểu dân cử, công chức, viên chức Nhà nước, các chức danh do Hội đồng nhân dân xã, thị trấn bầu, góp phần xây dựng chính quyền của dân, do dân, vì dân. Thường xuyên sâu sát nhân dân, nắm và phản ánh với cấp uỷ, chính quyền những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, phối hợp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của nhân dân.

Năm là, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, gắn với phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” cuộc vận động: “Ngày vì người nghèo” và cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, các phong trào thi đua yêu nước. Huy động sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá rút kinh nghiệm, kịp thời sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng và nhân rộng những mô hình, cá nhân, tập thể tiêu biểu trong các cuộc vận động và phong trào thi đua.  Xử lý nghiêm những đối tượng quan liêu, hách dịch, vi phạm quyền lợi chính đáng của nhân dân, không còn tín nhiệm trong nhân dân. Có như vậy mới củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân và phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

                                         B.H.

                                         (PCT Ủy ban MTTQVN huyện)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới